BẢNG KÊ PHẦN TỬ trên bản vẽ lắp

 Vị trí

1)   Bảng kê chi tiết có thể được bao gồm trong một bản vẽ hoặc làm thành một tài liệu riêng

2)    Khi được bao gồm trong bản vẽ, phải đặt bảng kê chi tiết ở vị trí sao cho có thể đọc được theo hướng đọc bản vẽ Bảng kê có thể liền với khung tên(xem ISO 7200).

3)   Khi trình bày bảng kê chi tiết trên một tài liệu riêng phải dùng một con số nhận dạng như ở bản vẽ chính.

Tuy nhiên, để phân biệt với bản vẽ chính, phải có chữ “Bảng kê chi tiết” đứng trước con số của bảng kê chi tiết.

Trình bày

1)   Trong bảng kê chi tiết, các cột được vẽ bằng nét liền đậm hoặc mảnh, thông tin được đưa vào dưới các đề mục sau đây (thứ tự tuỳ chọn):

–    Phần tử;

–     Mô tả;

–     Số lượng;

–    Ghi chú;

–     Vật liệu.

Cột “phần tử” có ghi con số chú dẫn phần tử đã ghi ở bản vẽ tương ứng (xem ISO 6433).

2)    Cột “mô tả” trình bày tên gọi của phần tử. Có thể viết tắt, nếu không làm ảnh hưởng tới việc đọc bản vẽ. Nếu phần tử là một chi tiết đã tiêu chuẩn hoá (thí dụ: bu lông, đai ốc, vít cấy vv…) thì phải dừng ký hiệu tiêu chuẩn của chi tiết đó theo tiêu chuẩn tương ứng.

3)   Cột “số lượng” trình bày tổng số phần tử cần dùng cho một lắp đầy đủ.

4)   Cột “ghi chú” dùng để nhạn dạng các phần tử không được biểu diễn đầy đủ trên bản vẽ chính, như là các chi tiết biểu diễn ở trên bản vẽ khác, các chi tiết tiêu chuẩn hoá hoặc các chi tiết chế tạo sẵn khác.

5)   Cột “vật liệu” trinh bày loại và chất lượng vật liệu được dùng. Nếu đó là một vật liệu tiêu chuẩn hoá thì phải ghi ký hiệu tiêu chuẩn vật liệu.

6)    Bảng kê chi tiết có thể bao gồm thêm các thông tin khác cần thiết cho sản phẩm, thí dụ:

–    Số bảo quản;

–    Khối lượng đơn vị;

–    Tinh trạng bàn giao;

–    Nhận xét.

Các mục trong bảng

1)   Các mục trong bảng phải viết ở các cột và theo hàng nằm ngang. Để cho rõ ràng, mỗi mục ghi một phần tử phải được phân cách bằng các nét liền đậm hoặc mảnh.

2)   Trình tự các mục phải đi theo trình tự các chú dẫn phần tử. Khi bảng kê được bao gồm trong bản vẽ, trình tự phải đi từ dưới lên trên, đề mục của các cột phải đặt ở ngay bên dưới. Nếu bảng kê được thiết lập riêng rẽ thì trình tự phải đi từ trên xuống dưới, các đề mục ở bên trên.

3)    Các mục trong bảng có thể ghi bằng chữ viết tay, bằng khuôn chữ hoặc bằng các cách thích hợp, nên dùng chữ in như quy định ở ISO 3098/1.

Leave a Reply