BIỂU DIỄN CÁC KÍCH THƯỚC MÔĐUN, CÁC ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔĐUN

Ký hiệu các kích thước môđun

1/ Các bản vẽ có kích thước ghi theo dạng môđun (thay cho milimet hoặc mét), nên có ghi chú rõ ràng để giải thích rằng đây là trường hợp ghi kích thước theo môđun.

2/ Ký hiệu của các kích thước môđun như sau:

Môđun:          n X M

Môđun gốc:   M

Môđun bội:   3M, 6M, 12M

Kích thước môđun:  10M

Các kích thước môđun bội: 10 X 3M, 5 X 6M

Không môđun, nếu cần: M

 

Biểu diễn các đường và kích thước môđun

Các đường và môđun bội được vẽ bằng nét liền (xem hình 16.12). Mức thấp nhất được vẽ bằng nét liền mảnh.

nve1 nve2 nve3 nve4

Leave a Reply