BIỂU DIỄN CÁC MIỀN CỦA CÁC HÌNH CẮT VÀ HÌNH CHIẾU

Các quy tắc

Các miền chính được làm rõ bằng các đường bao đậm, nếu như các nét cơ bản của bản vẽ đủ thể hiện rõ được các hình cắt hoặc các hình chiếu (xem hình 17.3).

nve6 nve7 nve8

Leave a Reply