BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CHỈ TIẾT VÒNG BÍT

Các phần tử của hình biểu diễn

Những phần tử của hình biểu diễn đơn giản chi tiết của vòng bít được cho ở bảng 9.7ế Bảng 9.7. Các phần tử của hình biểu diễn đơn giản và chỉ tiết của vòng bít

k1 k2 k3 k4 k5

 

Thí dụ

Các thí dụ trình bày bằng cách biểu diễn đơn giản của vòng bít được cho trong các hình từ 9.14 đến 9.18.

k6 k7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply