Cách thể hiện ổ bi đỡ hướng tâm, lòng cầu một dãy

ng8 ng9 ng10

Bảng PL-45: ổ ĐŨA TRỤ NGẮN ĐỠ NGẮN, HƯỚNG TẦM (THEO GOST 8328-75)

ng11 ng12 ng13

Leave a Reply