Chỉ dẫn chuẩn và hệ thống chuẩn

  1. 1.  Các ký hiệu chuẩn

–    Tam giác chuẩn

Chỉ dẫn chuẩn bằng một đường dẫn kết thúc bởi một tam giác tô kín hoặc không tô kín (xem hình 13.37a).

 sd1

 

–    Chữ ký hiệu chuẩn

Để có thể đối chiếu chuẩn, chữ ký hiệu chuẩn được ghi ở trong một khung nối với tam giác chuẩn (xem hình 13.37b)

Có thể không ghi chữ ký hiệu chuẩn, nếu khung ghi dung sai có the nối với chuẩn một cách rõ ràng và đơn giản (xem ISO 1101)

2. Chuẩn và hệ thống chuẩn ghi trong khung dung sai

Một chuẩn có thể được thiết lập bởi một hoặc nhiều phần tử của chi tiết. Có thể dùng các cách sau đây:

–     Chuẩn thiết lập bởi một phần tử đơn

Khi chuẩn được thiết lập bởi một phần tử đơn, chuẩn được chỉ dẫn bằng một chữ ghi ở ô thứ ba của khung dung sai.

(O)0 0,01 A-B

a)

Hình 13.38

–    Chuẩn chung thiết lập bởi hai phần tử.

Khi chuẩn chung được thiết lập bởi hai phần tử chuẩn được chỉ dẫn trong ô thứ ba của khung dung sai bởi hai chữ cách nhau bằng một gạch ngang.

 sd2

 

–    Hệ thống chuẩn thiết lập bởi hai hay nhiều phần tử

Khi một hệ thống chuẩn được thiết lập bởi hai hay nhiều phần tử, tức là nhiều chuẩn, thì các chữ ký hiệu chuẩn được ghi trong ô thứ ba và các ô tiếp theo của khung dung sai, phù hợp với trình tự của các chuẩn (xem hình 13.40).

 

sd3 sd4 sd5 sd6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 13.42

 

Leave a Reply