CHỈ DẪN NHIỆT LUYỆN CHI TIẾT BẰNG SẮT

  Từ ngữ, định nghĩa và viết tắt

Áp dụng các từ ngữ và định nghĩa trong ISO 4855 và các chữ viết tắt/ ký hiệu sau đây.

CHD Chiều sâu tôi lớp vỏ CD Chiều sâu thấm cácbon CLT Chiều dày lớp hợp chất FHD Chiều sâu độ cứng nung chảy NHD Chiều sâu độ cứng thấm nitrơ SHD Chiều sâu tăng cứng bề mặt FTS Quy định xử lý nung chảy HTO Trình tự xử lý nhiệt HTS Quy định xử lý nhiệt

14.2.2.  Chỉ dẫn trên bản vẽ 1. Tống quát

Các chỉ dẫn trên bản vẽ liên quan đến điều kiện xử lý nhiệt có thể có quan hệ tới điều kiện lắp ráp hoặc trạng thái cuối cùng và quan hệ tới điều kiện ngay sau khi

Leave a Reply