Dấu và dấu phụ của chữ cái Latinh (ISO 3098-4:2000)

3.4.1.  Yêu cầu chung

Các yêu cầu chung và các kích thước của các chữ, chữ số và dấu xem ISO 3098-0.

3.4.2.  Mẩu chữ

Các đặc trưng riêng hoặc tiêu biểu của các chữ cái phù hợp với các ngôn ngữ khác nhau được quy định trong bảng 33. Các dấu đặc biệt được xem như chữ và được quy định trong bảng 3.4.

tcbv1 tcbv2

Leave a Reply