DUNG SAI – LẮP GHÉP – CÁCH CHỌN VÀ KỶ HIỆU THEO QUY ƯỚC

nv6 nv7 nv8 nv9 nv10

Miền dung sai và sai lệch giới hạn của lỗ đối với các kiểu lắp ưu tiên (xem bảng PL-63) khi kích thước danh nghĩa bằng lế.ệ500mm.

nv11nv12

Leave a Reply