DƯNG SAI VÀ LẮP GHÉP THEN HOA

Mối ghép then hoa răng chữ nhật được định tâm theo đường kính trong df đường kính ngoài D và mặt bên òề Khi định tâm theo đường kính trong trục then hoa được chế tạo theo phương án A và c, còn khi định tâm theo mặt bên thì dùng phương án B (H. PL.35).

nh6

Môi ghép then hoa có rỡng thân khai

nh7

Chủ thích: ưu tiên dùng dãy 1.

2. Cố gắng không dùng môđun m = 3,5

3. Muốn có các giá trị của m và z ứng với đường kính nhỏ hơn (tới 4) và lớn hơn (tới 500mm) có

Leave a Reply