Khái niệm bản vẽ chi tiết máy

Chi tiết máy là phân tử cơ bản của cơ cấu, thiết bị nó được tạo thành từ những khôi thể hình học cơ bản, theo những phương pháp công nghệ nhất định để có được các bề mặt làm việc theo yêu cầu kỹ thuật do con người đặt ra. Trong các chương trước, chúng ta đã nghiên cứu một số chi tiết máy điển hình, tại chương này sẽ trình bày tiếp tục các phương pháp biểu diễn hợp lý, tối ưu các chi tiết máy nói chung trên bản vẽ kỹ thuật (chủ yếu theo phương pháp hình chiếu thẳng góc). Để thỏa mãn yêu cầu này, trước hết nghiên cứu vài vấn đề cơ bản sau: Tên gọi (danh từ) kỹ thuật và một số nguyên công cơ bản để chế tạo chi tiết máy. Để từ đó chúng ta có khái niệm về các kết cấu hợp lý của chi tiết

Leave a Reply