Khái niệm Chữ KIRIN (ISO 3096-6:2000) trong bản vẽ kỹ thuật

3.3.1.  Yêu cầu chung

Các yêu cầu chung và kích thước củ chữ, số và dấu theo ISO 3098-0

3.6.2.  Mẩu chữ

–    Chữ A, nghiêng (xem hình 3.29)

–    Chữ A, đứng (xem hình 3.30)

–    Chữ B, nghiêng (xem hình 3.31)

–    Chữ B, đứng (xem hình 3.32), khuyến khích áp dụng.

cbv1cbv2

cbv3cbv4cbv5

Leave a Reply