NÉT VẼ TRÊN BẢN VẼ XÂY DựNG

Các loại nét vẽ và áp dụng (xem bảng 16.1)

Bảng 16.1. Các loại nét vẽ và áp dụng

vm1 vm2 vm3 vm4 vm5 vm6 vm7

Leave a Reply