Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

nhám 2 nham1

 

nhám 3

Leave a Reply