Phần nối bằng gang rèn có ren hình trụ dùng cho đường ống kích thước kết cấu chung

dm1 dm2

Chú thích: 1- Không nên dùng phần nối có Dqu ghi trong ngoặc đơn

Leave a Reply