Thông số tiêu chuẩn của ĐỆM CHẶN ĐẦU TRỤC (Kiểu II)

dk6

Bảng PL-19: ĐỆM CHẶN Đầu TRỤC (Kiểu III)

dk7

Bảng PL-20: ĐỆM CHẶN ĐẦU TRỤC (KIỂU IV)

dk8

Leave a Reply