ứng dụng của chuẩn trong thiết kế cơ khí

Chuẩn và hộ thống chuẩn được sử dụng để thiết lập mối quan hệ hình học của các cấu tạo có liên quan. Chất lượng của các chuẩn và chuẩn thực mô phỏng phải phù hợp với các yêu cầu về chức năng.

 sq5 sq6

 

 

 

Leave a Reply