Van và phụ tùng

Phải viết ký hiệu chú dẫn của các van và phụ tùng ở gần ký hiệu bằng hình vẽ và song song với hướng lưu trình.

Tốc độ lưu trình, điều kiện vận hành các tính chất nhiệt vật lý phải được đưa vào trong các khung chữ nhật hoặc ghi trong một bảng riêng. Phải nối các khung với các điểm chú dẫn bằng các đường chú dẫn và đặt các khung ở trên song song với các

đường nằm ngang và ở bên trái hoặc bên phải các đường thẳng đứng. Nếu dữ liệu được trình bày ở dạng bảng thì phải viết các số loạt tương ứng với danh sách dữ liệu ở trong các khung.

Phải dùng các đơn vị SI phù hợp với ISO 1000.

Các thí dụ

Sơ đồ khối với thông tin cơ bản (Hình 15.7)

vb25

Leave a Reply