Xử lý nhiệt cho chi tiết cơ khí

Xử lý nhiệt toàn bộ chi tiết

– Các diện tích có dữ liệu khác nhau Nếu một chi tiết có các giá trị độ cứng khác nhau ở các diện tích khác nhau và xử lý nhiệt được thực hiện theo một trình tự xử lý nhiệt (HTO), thì phải đánh dấu các diện tích có độ cứng khác nhau và nếu cần, phải ghi kích thước. Thêm vào đó, phải trích dẫn đến HTO (xem hình 14.34).

dcung4

 

Xử lý nhiệt cục bộ

Chi tiết ở hình 14.35 được xử lý nhiệt cục bộ. Diện tích cần xử lý nhiệt được đánh dấu bằng nét gạch dài chấm đậm theo ISO 128-24: 1999 và có dữ liệu kích thước theo 14.2.3 phải đánh dấu điểm thử nghiệm theo 14.2.2.

Khi xử lý nhiệt một chi tiết, vì lý do công nghệ, có thể xét thấy thuận tiện hơn nếu làm cứng một diện tích rộng hơn diện tích yêu cầu. Nếu làm như vậy thì phải đánh dấu diện tích được tôi cứng mở rộng thêm bàng nét đứt đậm theo ISO128-24ể. 1999 và ghi kích thước chỉ vị trí của diện tích được xử lý nhiệt (Xem hình 14.36).

 

dcung5

Leave a Reply