Image default
Tiêu chuẩn

Các chỉ dẫn phụ trên bản vẽ kỹ thuật

1) Nếu một đặc trưng prôíin được quy định cho toàn bộ đường baocủa một mặt cắt ngang hoặc được quy định cho toàn bộ bề mặt biểu diễn bởi đường bao đó thì phải chỉ dẫn bằng ký hiệu “vòng quanh” (xem hình 13.22 và 13.23). Ký hiệu vòng quanh không đề cập đến toàn bộ chi tiết mà chỉ nói tới các bề mặt biểu diễn bởi đường bao và được xác định bởi chỉ dẫn dung sai.

Ghi chú: Nét gạch dài gạch ngắn chỉ dẫn các yếu tố đang xét. Các mặt a và b không thuộc diện xem xét.

2)    Dung sai và chuẩn đối với ren được quy định cho đường trục dẫn xuất từ hai mặt trụ đỉnh hoặc chân ren, trừ khi có quy định khác, thí dụ “MDM cho đường kính đỉnh ren và “LD” cho đườngkính chân ren (xem hình 13.24). Dung sai và chuẩn đối với bánh rãng và rãnh then phải có chỉ dẫn quy định cho yếu tố nào, dùng chữ “PD” cho đường kính vòng chia, “MD” cho đường kính đỉnh rãng hoặc MLD” cho đường kính chân răng.

v5 v6

              Kích thưỏc chính xác lý thuyết (TED)

Nếu dung sai vị trí, hướng hoặc prôfin được quy định cho một yếu tố hoặc một nhóm yếu tố, các kích thước xác định chính xác về mặt lý thuyết vị trí, hướng hoặc prôĩin được gọi là kích thước xác định hướng tương đối của các chuẩn trong một hệ thống.

 

 v7

 

 

Bài viết liên quan

CÁC MỐI NỐI BẰNG DÁN, GẤP VÀ ÉP

phuong_bvkt

Tên gọi thông dụng và kết cấu điển hình của chi tiết máy

phuong_bvkt

ứng dụng của chuẩn trong thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

BẢNG KÊ PHẦN TỬ trên bản vẽ lắp

phuong_bvkt

Thiết bị gom (ngưng) hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

CÔNG TRÌNH NHÀ VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÔNG TRÌNH NHÀ

phuong_bvkt

Leave a Comment