Image default
Tiêu chuẩn

Chỉ dẫn lượng dư gia công

Nói chung lượng dư gia công chỉ được chỉ dẫn trong những trường hợp khi có nhiều giai đoạn chế tạo được trình bày trên cùng một bản vẽ. Khi đó người ta thấy được các lượng dư gia công (thí dụ trên bản vẽ của các chi tiết đúc thô và rèn, chi tiết ở dạng đã gia công tinh được vẽ cùng với chi tiết ở dạng thô). Đối với định nghĩa và áp dụng

 sz1

các yêu cầu về lượng dư gia công, xem ISO 10135. Cách chỉ dẫn lượng dư gia công bằng ký hiệu đã định nghĩa không áp dụng được cho các chỉ dẫn trong văn bản. Khi chỉ dẫn lượng dư gia công, có thể xảy ra trường hợp yêu cầu về lượng dư gia công là yêu cầu duy nhất cần thêm vào ký hiệu đầy đủ. Cũng có thể chỉ dẫn lượng dư gia công cùng với một yêu cầu độ nhám bề mặt tiêu chuẩn (xem hình 14.10).

 sz2

14.1 6. Tóm tắt chỉ dẫn các yêu cầu nhám bể mặt và giá trị của chúng

Về nguyên tắc, yêu cầu nhám bề mặt trên bản vẽ kỹ thuật phải gồm có ít nhất một trong các ký hiệu đã trình bày ở các hình từ 14.1 đến 14.5 và các ghi chú phụ thích hợp đã mô tả ở các điều khoản từ 14.1.2. đến 14.1.5 Các ký hiệu đồ hoạ dùng riêng biệt chỉ có ý nghĩa về yêu cầu nhám bề mặt.

—                   Khi sử dụng phù hợp với 14.1.7, hoặc

–   Khi ký hiệu đồ hoạ cơ bản, trình bày ở hình 14.3, được sử dụng trên một bản vẽ liên quan đến một quá trình chế tạo.

Trong trường hợp thứ hai, cách giải thích như sau:

Bề mặt chỉ định phải được để lại ở trạng thái tạo ra từ quá trình chế tạo ngay trước đó, dù cho điều kiện có đạt được hay không bằng cách lấy đi vật liệu hoặc bằng các cách khác.

Việc xác định một bề mặt có phù hợp hay không phù hợp với một yêu cầu nhám bề mặt đã cho phải được thực hiện theo ISO 142553-1. Ngoài ra, cần phải chú ý đến các quy tắc dãn giải của Tiêu chuẩn Quốc tế này và nội dung của các tiêu chuẩn nhám bề mặt thích hợp.

Bài viết liên quan

NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ Bố TRÍ CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TổNG QUÁT VÒNG BÍT

phuong_bvkt

Xử lý nhiệt cục bộ trên bản vẽ

phuong_bvkt

Chuyển động của các khâu của cơ cấu

phuong_bvkt

Các loại vật liệu chế tạo chi tiết máy

phuong_bvkt

Chỉ dẫn đơn giản hoá các yêu cẩu nhám bê mặt

phuong_bvkt

Leave a Comment