Image default
Tiêu chuẩn

Kí hiệu van điều khiển trên bản vẽ

Bảng 15.12. Van điểu khiển

vb6 vb7

Bài viết liên quan

Định nghĩa các dung sai hình học

phuong_bvkt

Tôi lớp vỏ

phuong_bvkt

Chỉ dẫn các kích thước đặc biệt

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH

phuong_bvkt

Chỉ dẫn dung sai trên bản vẽ kĩ thuật

phuong_bvkt

Cách thể hiện ổ bi đỡ hướng tâm, lòng cầu một dãy

phuong_bvkt

Leave a Comment