Image default
Tiêu chuẩn

NÉT VẼ TRÊN BẢN VẼ XÂY DựNG

Các loại nét vẽ và áp dụng (xem bảng 16.1)

Bảng 16.1. Các loại nét vẽ và áp dụng

vm1 vm2 vm3 vm4 vm5 vm6 vm7

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của VÍT ĐẦU HÌNH TRỤ

phuong_bvkt

BẢN KÊ CỐT THÉP

phuong_bvkt

Truyền dẫn năng lượng và điều phối trên bản vẽ

phuong_bvkt

Làm tăng cứng nung chảy bề mặt

phuong_bvkt

Các chỉ dẫn phụ trên bản vẽ kỹ thuật

phuong_bvkt

Các thí dụ về chi tiết được thấm cácbon

phuong_bvkt

Leave a Comment