Image default
Tiêu chuẩn

NÉT VẼ TRÊN BẢN VẼ XÂY DựNG

Các loại nét vẽ và áp dụng (xem bảng 16.1)

Bảng 16.1. Các loại nét vẽ và áp dụng

vm1 vm2 vm3 vm4 vm5 vm6 vm7

Bài viết liên quan

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CÁC THANH Trên bản vẽ

phuong_bvkt

Khung dung sai trong dung sai hình học

phuong_bvkt

Thể hiện cơ cấu điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

GHI DUNG SAI KÍCH THƯỚC DÀI VÀ KÍCH THƯỚC GÓC

phuong_bvkt

Chỉ dẫn lượng dư gia công

phuong_bvkt

Chỉ dẫn giới hạn trên bản vẽ kỹ thuật

phuong_bvkt

Leave a Comment