Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

nc1 nc2 nc3 nc4

Leave a Reply