Image default
Tiêu chuẩn

NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ Bố TRÍ CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP

Đại cương

Các cấu kiện xây dựng đã được chi tiết hoá hoặc đã được xác định trong các tài liệu khác (thí dụ: các bản vẽ loại cấu kiện, bản vẽ chi tiết và yêu cầu kĩ thuật) có thể được trình bày rất đơn giản trong bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép.

Mức độ đơn giản phụ thuộc vào đối tượng được thể hiện tỉ lệ của bản vẽ và mục đích của tài liệu.

Trong cách biểu diễn đơn giản hoá, chỉ thể hiện những phần tử chủ yếu, nếu có thể chỉ vẽ đường bao ngoài. Đối tượng cần vẽ theo tỉ lệẾ

Các hình vẽ biểu diễn đơn giản hoá có thể được bổ sung bởi các kí hiệu bằng hình, bằng kí hiệu quy ước và bằng văn tự.

Yêu cầu kĩ thuật dùng cho việc chế tạo, thi công và lắp ghép được ghi tại khu vực thường dành cho phần chữ của bản vẽ (xem ISO 9431).

Các nét vẽ

Các kiểu và hình dạng các nét vẽ phải phù hợp với ISO 128 và có bổ sung thêm nét rất dày.

Loại nét rất dày dùng để nhấn mạnh những bộ phận xác định nào đóễ

Chiều rộng của các nét vẽ được dùng như sau:

nét mảnh – chiều rộng tương ứng bằng 1

nét đậm – chiều rộng tương ứng bằng 2

nét rất đậm – chiều rộng tương ứng bằng 4

Trên một bản vẽ riêng biệt có thể dùng hai hoặc ba loại nét vẽ có chiều rộng khác nhau.

Các đường bao ngoài của các phần bị cắt thường phải vẽ bằng nét vẽ đậm hơn nét vẽ trong hình chiếu (xem hình 19.14).

Đối với các phần trong hình chiếu, dùng các nét liềm đậm (ISO 128, loại nét A) hoặc nét liền rất đậm.

vq3 vq4 vq5 vq6

Bài viết liên quan

Bố trí các kích thước trên bản vẽ kỹ thuật

phuong_bvkt

Các chỉ dẫn phụ trên bản vẽ kỹ thuật

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TổNG QUÁT VÒNG BÍT

phuong_bvkt

Kí hiệu mũi tên trên bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI Ốc VÒNG

phuong_bvkt

GHI KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI PHẦN TỬ CÔN

phuong_bvkt

Leave a Comment