Image default
Tiêu chuẩn

Nguyên tắc ghi kích thước và chỉ dẫn dung sai

1. Nguyên tắc chung

Mọi kích thước, ký hiệu và ghi chú phải được chỉ dẫn sao cho có thể đọc được từ phía dưới hoặc phía bên phải (các hướng đọc chủ yếu) của bản vẽ. Các kích thước là một trong những yêu cầu về mặt hình học, chúng có thể được sử dụng để xác định rõ ràng và chính xác một yếu tố hình học. Các yêu cầu khác về mặt hình học thường dùng để xác định chính xác một yếu tố (thí dụ trong chế tạo cơ khí) là dung sai hình học (hình dáng, hướng, vị trí và độ đảo), yêu cầu nhám bề mặt và các yêu cầu về góc.

Tất cả những thông tin về mặt kích thước phải đầy đủ và được trình bày trực tiếp trên một bản vẽ trừ trường hợp chúng được ghi trong tài liệu liên quan kèm theo.

Mỗi yếu tố hình học hoặc mối quan hệ giữa các yếu tố đó chỉ được ghi kích thước một lần.

Khi tất cả các kích thước độ dài được ghi theo cùng một đơn vị thì có thể bỏ không ghi ký hiệu đơn vị với điều kiện là bản vẽ hoặc tài liệu kèm theo có chỉ dẫn về đơn vị sử dụng

  vị  trí của các kích thước

Phải đặt các kích thước ở hình chiếu hoặc hình cắt nào thể hiện rõ ràng nhất yếu tố có liên quan (xem hình 12.1).

 n9

Khi có nhiều yếu tố hoặc đối tượng vẽ ở gần nhau thì các kích thước tương đối của chúng nên được ghi theo từng nhóm để dễ đọc (xem hình 12.2).

 n10
  1. Đơn W của kích thước

Chỉ được dùng một loại đơn vị để ghi kích thước. Nếu dùng một số đơn vị kích thước khác nhau ở trên cùng một tài liệu thì phải có chỉ dẫn rõ ràng.

Phải dùng đơn vị SI để ghi kích thước; xem ISO 1000 hoặc các Tiêu chuẩn Quốc tế có liên quan về đơn vị SI.

Các sai lệch giới hạn phải được ghi theo đơn vị của kích thước cơ bản.

Bài viết liên quan

NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ Bố TRÍ CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP

phuong_bvkt

Chỉ dẫn dung sai trên bản vẽ kĩ thuật

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÒNG HÃM LÒ xo

phuong_bvkt

Thể hiện cơ cấu điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

Các thí dụ về chi tiết được thấm cácbon

phuong_bvkt

THÔNG SỐ CỦA LÒ XO NÉN XOẮN ỐC TRỤ

phuong_bvkt

Leave a Comment