Image default
Tiêu chuẩn

Phụ thuộc giữa kích thước và hình học

Phải chú ý đến sự phụ thuộc giữa kích thước và hình học do:

–    Yêu cầu vẽ hình bao.

–    Nguyên tắc vật liệu nhiều nhất.

i)   Yêu cẩu về hình bao

Yêu cầu về hình bao có thể được áp dụng cho một phần tử đơn lẻ, làm một mặt trụ hoặc một phần tử làm thành bởi hai mặt phẳng song song (đặc trưng, kích thước) ý nghĩa của yêu cầu là không được vi phạm hình bao ở dạng hoàn chỉnh khi kích thước vật liệu là tối đa.

Yêu cầu về hình bao có thể được chỉ dẫn hoặc ( )

–    Bằng ký hiệu E đặt ở sau dung sai kích thước dài (xem hình 12.107a) hoặc

–     Bằng tham khảo một tiêu chuẩn thích họp cụ thể có quy định yêu cầu về hình

Thí dụ: Yêu cầu về hình bao áp dụng cho phần tử trụ

a)  Ghi bản vẽ

 x18

b)  Các yêu cầu chức năng

–   Bề mặt của phần tử trụ không được vượt ra khỏi hình bao ở dạng hoàn chỉnh của cị)150 khi kích thước vật liệu là tối đa.

–    Không một độ lớn cục bộ thực nào được nhỏ hơn (ị) 149,96

Điều đó có nghĩa rằng chi tiết thực phải đáp ứng được yêu cầu sau:

–   Mỗi đường kính cục bộ thực của trục phải ở trong dung sai kích thước là 0,04 và do đó có thể thay đổi trong khoảng ộ 150 và (ị) 149,96 (xem hình 12.107b).

–   Toàn bộ trục phải ở trong ranh giới của mặt trụ bao ở dạng hoàn chỉnh có đường kính (ị) 150 (xem hình 12.107 c và d)

VỊ trí do đó mà chi tiết trục sẽ phải là hình trụ chính xác, khi tất cả các đường kính cục bộ thực có kích thước vật liệu tối đa ộ (xem hình 12107c).

 x19
 x20

1)  Nguyên tắc vật liệu tôi đa

Nếu vì các lý do chức năng và kinh tế mà có yêu cầu về sự phụ thuộc lẫn nhau của kích thước và hướng hoặc vị trí của phần tử thì có thể áp dụng nguyên tắc vật liệu tối đa M.

  Áp dụng trên bản vẽ

–     Bản vẽ cần quy định các dung sai kích thước và hình học cần thiết để kiểm tra đầy đủ chi tiết đối với chức năng của nó.

—                      Bản vẽ có áp dụng nguyên tắc độc lập phải được chỉ ra bằng cách ghi ở trong hoặc gần khung tên như sau:

Ghi dung sai theo ISO 8015

Kèm theo chỉ dẫn này phải ghi tiêu chuẩn đã tham khảo về các dung sai hình học tổng quát hoặc các tài liệu khác có liên quan.

 

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của THEN BÁN NGUYỆT

phuong_bvkt

Cách trình bày và ghi khung tên bản vẽ

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

phuong_bvkt

Các loại REN tiêu chuẩn và thông dụng

phuong_bvkt

Truyền động bàng đai, xích

phuong_bvkt

Phần nối bằng gang rèn có ren hình trụ dùng cho đường ống kích thước kết cấu chung

phuong_bvkt

Leave a Comment