Image default
Tiêu chuẩn

QUY TẮC CHUNG VỀ LẬP BÀN VẼ SẢN XUẤT CHO CẤU KIỆN CHẾ TẠO SẴN

Thực hiện các bản vẽ sản xuất

Quy tắc chung

Các bản vẽ sản xuất của các cấu kiện chế tạo sẵn (đúc hoặc không đúc) phải xác định được hình dạng và cấu tạo của cấu kiện. Chúng phải được ghi kích thước đầy đủ và phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cho chế tạo, giám sát và vận hành cấu kiện, như:

kí hiệu của cấu kiện;

cốt thép;

các yêu cầu bề mặt;

các chi tiết được ghép vào các lỗ, hốc và rãnh;

các bộ phận dự phòng để dễ dàng lấy cấu kiện ra khỏi khuôn đúc;

các thiết bị an toàn để nâng và các bộ phận dự phòng để vận hành, chuyển vận và lưu kho.

Các bản vẽ phải được thực hiện theo Tiêu chuẩn Quốc tế thích hợp

Phải chọn khổ tờ giấy theo ISO 5457

Theo ISO 5455 các tỉ lệ ưu tiên là như sau:

các hình chiếu chính và hình cắt: 1: 50, 1: 20, 1: 10

các chi tiết: 1: 20, 1: 10, 1:5, 1:2, 1:1

Phải biểu diễn các hình chiếu và hình cắt phù hợp với phương pháp dùng mũi tên chỉ dẫn như đã quy định ở ISO 128.

Nên ghi kích thước từ một gốc chung. Các hốc và lỗ tròn phải được ghi kích đến đường tâm của chúng, các hốc và lỗ chữ nhật phải được ghi kích thước đến các cạnh.

Dung sai chung thường được cho ở trong yêu cầu kĩ thuật. Nếu cần phải ghi các dung sai đặc biệt thì phải thể hiện trên hình vẽ thích hợp và phù hợp với ISO 6284.

Kí hiệu

Kí hiệu của cấu kiện phải được chỉ rõ trên bản vẽ, ưu tiên ở trong khung tên. Nếu ở trên bản vẽ có nhiều cấu kiện thì các kí hiệu phải được ghi ở ngay cạnh hình vẽ chính của cấu kiện tương ứng.

Khi cấu kiện đòi hỏi phải có dấu chỉ hướng hoặc vị trí ở trên kết cấu, thì không gian và hình dạng của dấu đó phải được chỉ rõ ở trên bản vẽ như ở hình 19.11.

vq1

Cốt thép

Chỉ dẫn cốt thép theo ISO 3766

 

Các yêu cẩu bể mặt

Các yêu cầu về sự hoàn thiện bề mặt thường được cho ở trong yêu cầu kĩ thuật. Giới hạn bề mặt cần xử lí đặc biệt phải được chỉ dẫn trên bản vẽ bằng nét gạch chấm đậm như ở hình 19.12.

Các chi tiết được ghép

Phải chỉ dẫn chính xác các chi tiết được ghép ở bản vẽ bằng bản vẽ chi tiết hoặc bằng chỉ dẫn của yêu cầu kĩ thuật, của số hiệu catalô, của số hiệu kiểu,vẳv..ế

Các bộ phận dự phòng để dễ dàng lấy cấu kiện ra khỏi khuôn đúc

Các bộ phận dự phòng có ảnh hưởng đến hình dạng của cấu kiện phải được chỉ dẫn và ghi kích thước trên bản vẽ.

Để dễ dàng lấy cấu kiện ra khỏi khuôn đúc hoặc để bảo vệ cấu kiện, các bộ phận dự phòng khác thường được cho ở trong yêu cầu kĩ thuật.

Các thiết b/ễ an toàn để nâng và các bộ phận dự phòng để vận hành, chuyển vận và ỉuu kho

Các vị trí tại đó các dây treo hoặc các thiết bị nâng hoặc đỡ đặt trực tiếp vào cấu kiện phải được trình bày trên bản vẽ, thí dụ dùng một hình biểu diễn đơn giản hoá của cấu kiện theo tỉ lệ thu nhỏ như ở hình 14.13. Định vị và quy mô của các vị trí này phải được chỉ dẫn bằng kích thước có dung sai.

Nếu cần đánh dấu các vị trí nâng và đỡ ở cấu kiện, phải giải thích ý nghĩa của cách đánh dấu ở bản vẽ hoặc ở yêu cầu kĩ thuật.

Các yêu cầu về vận chuyển và lưu kho phải được cho ở trong yêu cầu kĩ thuật.

vq2

Bài viết liên quan

Sơ đồ khối với thông tin cơ bản và bổ sung

phuong_bvkt

Cách vẽ các phân tử có liên quan tới việc hình thành ren

phuong_bvkt

Thiết bị gom (ngưng) hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN CÁC HÌNH CHIẾU, HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

CÁC PHÉP CHIẾU TRÊN BẢN VẼ CÔNG TRÌNH

phuong_bvkt

Các chỉ dẫn bổ sung cho mối hàn

phuong_bvkt

Leave a Comment