Image default
Tiêu chuẩn

Sơ ĐỔ LƯU TRÌNH trong bản vẽ

Mỗi loại sơ đồ lưu trình phải tuân theo các yêu cầu chức năng.

Cách trình bày đồ hoạ phải phù hợp với các quy tắc nêu ở điều 15.43. Đường đi và hướng lưu trình phải được chỉ dẫn bởi các đường và mũi tên.

Sơ đổ khối

Sơ đồ khối mô tả một quá trình hoặc thiết bị quá trình công nghệ bằng các khung chữ nhật chứa các chỉ dẫn tương ứng và được nối với nhau bằng các đường lưu trình (Xem các thí dụ ở hình 15.7 và 15.8)

Các khung có thể diễn tả:

các quá trình công nghệ;

các công đoạn;

các nguyên công;

các thiết bị quá trình công nghệ hoặc nhóm các thiết bị quá trình công nghệ;

các phân đoạn thiết bị;

trang bị.

Các đường lưu trình có thể diễn tả các dòng vật liệu hoặc năng lượng (xem thí dụ ở hình 15.2).

 

vb22

 

Sơ đồ khối ít nhất phải chứa thông tin sau đây:

Tên các khung;

Tên của lưu trình vật liệu và lưu trình năng lượng;

Hướng của các lưu trình chủ yếu giữa các khung ệ

Thông tin bố sung

Sơ đồ khối cũng có thể chứa:

Tên của các lưu trình chủ yếu giữa các khung;

Tốc độ lưu trình của các vật liệu nhập và xuất;

Tốc độ lưu trình của năng lượng nhập và xuất;

Tốc độ lưu trình của các lưu trình chủ yếu giữa các khung;

Các điều kiện vận hành đặc trưng.

Sơ đồ lưu trình công nghệ

Sơ đồ lưu trình công nghệ mô tả một quá trình công nghệ hoặc một thiết bị quá trình công nghệ nhờ Ịĩác ký hiệu bằng hình vẽ liên kết với nhau theo các đường lưu trình (xem các thí dụ ở hình 15.9 và 15.10).

Các ký hiệu bằng hình vẽ diễn tả trang bị và các đường diễn tả lưu trình của vật liệu hoặc năng lượng hoặc phương tiện vận chuyển năng lượng.

Thông tin cơ bản

Sơ đồ lưu trình công nghệ phải dùng các ký hiệu bằng hình vẽ và ít nhất phải chứa thông tin sau:

loại trang bị cần thiết cho quá trình công nghệ, trừ bộ phận truyền động;

ký hiệu chú dẫn của trang bị, trừ bộ phận truyền động;

đường và hướng nhập và xuất của vật liệu – và các lưu trình năng lượng;

tên và sơ đồ lưu trình của các vật liệu nhập và xuất;

tên của các lưu trình năng lượng hoặc lưu trình của các phương tiện vận chuyển năng lượng;

các điều kiện vận hành đặc trưng.

Thông tin bố sung

Sơ đồ lưu trình công nghệ sử dụng các ký hiệu bằng hình vẽ và cũng có thể chứa thông tin sau đây:

tên của các lưu trình và tốc độ lưu trình của các chất lỏng giữa các công đoạn;

tốc độ lưu trình hoặc năng lượng hoặc phương tiện vận chuyển năng lượng;

các van chính ở vị trị quá trình lôgíc tương ứng với chức năng của chúng;

các yêu cầu cơ bản về đo đạc và kiểm tra ở các điểm chính;

các điều kiện vận hành phụ;

tên của trang bị và dữ liệu đặc trưng của trang bị, chỉ dẫn trên bản vẽ hoặc danh sách riêng;

tên của các bộ phận truyền động, chỉ dẫn trên bản vẽ hoặc trên danh sách riêng;

cao trình của các sàn và vị trí thẳng đứng gần đúng của trang bị.

Biểu diễn

Nên biểu diễn trang bị, các đường lưu trình và các van theo các ký hiệu bằng hình vẽ, ưu tiên dùng các ký hiệu thuộc dạng cơ bản.

Bài viết liên quan

Chỉ dẫn đơn giản hoá các yêu cẩu nhám bê mặt

phuong_bvkt

NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ Bố TRÍ CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP

phuong_bvkt

Cách xác định kích thước mối hàn

phuong_bvkt

Cách GHI KÍCH THƯỚC BÊN BẢN VẼ LẮP đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN ỐNG HÌNH TRỤ

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TỔNG QUÁT Ổ LĂN

phuong_bvkt

Leave a Comment