Image default
Tiêu chuẩn

Chỉ dẫn dung sai trên bản vẽ kĩ thuật

  1. Nguyên tắc chung

Dung sai chung của bản vẽ, theo ISO 2768-1 và 2768-2 phải được ghi ở bên trong hoặc gần khung tên.

Các ký hiệu dung sai và các con số chỉ độ sai lệch cho phép phải được ghi bằng chữ số có cùng chiều cao với kích thước cơ bản. Cho phép sử dụng chiều cao chữ số hơi nhỏ hơn chiều cao chữ của kích thước cơ bản, nhưng không được nhỏ hơn 2,5mm.

Tuỳ theo lĩnh vực áp dụng, có thể chỉ dẫn dung sai kích thước bởi:

–    Ký hiệu dung sai (ISO 2768-1 và ISO 2768-2)

–    Sai lệch giới hạn (xem 12.3.2)

–    Các kích thước giới hạn (xem 12.3.3) hoặc

–     Cách ghi dung sai theo kiểu thống kê

Tất cả các đung sai được áp dụng cho trạng thái của yếu tố được biểu diễn trong bản vẽ kỹ thuật.

  1. Sai lệch giới hạn

Các thành phần của một kích thước có dung sai được chỉ dẫn theo thứ tự sau đây (xem các hình 12.28 đến 12.31)n23

a)   Kích thước cơ bản

b)  Các sai lệch giới hạn

Phải chỉ dẫn các sai lệch giới hạn, theo ISO 286-1, hoặc bằng cách ghi sai lệch trên ở phía trên sai lệch dưới (xem các hình 12.28 và 12.30), hoặc bằng cách ghi sai lệch trên trước sai lệch dưới ở trên cùng một dòng và cách nhau bằng nét gạch chéo (xem hình 12.29)

Nếu một trong hai sai lệch giới hạn bằng không thì vẫn phải ghi số không (xem hình 12.30).

Nếu dung sai là đối xứng đối với kích thước cơ bản thì chỉ ghi sai lệch giới hạn một lần với dấu “±” ở phía trước (xem hình 12.31).

 

b)                     Khi chỉ giới hạn kích thước về một phía thì ghi thêm chữ “min” hoặc “max” vào giá trị kích thước (xem hình 12.33).

c)                     Đối với các sai lệch giới hạn của kích thước góc, xem 12.4.5.

Bài viết liên quan

KÝ HIỆU DUNG SAI HÌNH HỌC

phuong_bvkt

BẢN VẼ LẮP RÁP CÁC CẤU KIỆN CHẾ TẠO SÀN

phuong_bvkt

KẾT CẤU ĐIỂN HÌNH VÀ THÔNG DỤNG CỦA BỘ PHẬN LẮP

phuong_bvkt

Kí hiệu van điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

Định nghĩa các dung sai hình học

phuong_bvkt

THÔNG SỐ CỦA LÒ XO NÉN XOẮN ỐC TRỤ

phuong_bvkt

Leave a Comment