Category: Tiêu chuẩn

Thể hiện cây cối trên bản vẽ

Vị trí trồng; Số lượng Có thể bao gồm các thông tin khác như chiều cao, phạm vi lan rộng, hình dáng, giá mua,v.v… (xem bảng 19.2). Có thể lập bản kê trên tờ giấy …