Image default
Bản vẽ cơ khí

Tiêu chuẩn vể trình bày bản vẽ

1.1QUY TẮC CHUNG (ISO 128- 1:2003)

1.1.1. Chỉ dẫn của các phẩn ISO 128

–     ISO 128-19 và các phần trước dành cho phần chung.

–    ISO 128-20 đến ISO 128-29 dành cho các nét vẽ.

–    ISO 128-30 đến ISO 128-39 dành cho các hình chiếu.

–    ISO 128-40 đến ISO 128-49 dành cho các hình cắt và mặt cắt.

–    ISO 128-50 đến ISO 128-59 dành cho biểu diễn miền trên mặt cắt.

–    ISO 128-60 đến ISO 128-69 dành cho các quy ước bổ sung.

Bảng 1.1 trình bày cấu trúc của ISO 128.

Chỉ có những phần đã ban hành mới được đánh số.

tiêu chuẩn bản vẽ
 

1.1.2.  Yêu cầu cơ bản

Bản vẽ kỹ thuật là một dạng đặc biệt của truyền thông. Bản vẽ kỹ thuật cần tuân theo các nguyên tắc sau đây:

a)  Sáng sủa không gây hiểu sai. Đối với mỗi phần tử của bản vẽ chỉ có một lời giải. Nó phải dễ hiểu đối với mỗi cá thể có liên quan.

b) Đầy đủ. Một bản vẽ kỹ thuật trình bày điều kiện cuối cùng cho một chức năng riêng của đối tượng được biểu diễn. Nội dung phải đầy đủ cho chức năng đó.

c) Tỷ lệ. Biểu diễn đường bao ngoài và chi tiết cần tuân theo tỷ lệ giữa các chi tiết được biểu diễn (theo tỷ lộ, xem ISO 5455). Giá trị kích thước của vật thể cần được xác định hoặc được tính trực tiếp theo tỷ lệ của bản vẽ.

a)  Thích hợp cho việc in sao và nhân bản. Cung cấp sản phẩm chất lượng cao khi in, sao hoặc microcopi và nhân bản, chúng phải phù hợp với ISO 6428.

b)  Ngôn ngữ độc lập Các bản vẽ được xem như ngôn ngữ độc lập. Chỉ dùng chữ đối với khung tên hoặc những chỗ không thể hiện được thông tin bằng đồ họa.

c)  Phù hợp với tiêu chuẩn Cần quy định bản vẽ có áp dụng Tiêu chuẩn Quốc tế phù hợp. Cần quy định tại điều bổ sung liên quan thuyết minh cho bản vẽ.

Các bản vẽ lắp cần có bảng kê chi tiết kèm theo phù hợp với ISO 7573. Bảng này được lập cùng với bản vẽ hay lập trên tài liệu khác. Cần lập hồ sơ rõ ràng cho cách phát hành bản vẽ và một số thay đổi liên quan đến bản vẽ.

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Máy ủi – sơ đồ cấu tạo

admin

Các chi tiết điển hình và viêu chuẩn trong mối ghép bằng ren

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy san đường 5

admin

Máy xúc gầu thuận

admin

[Bản vẽ cơ khí] Oto 4

admin

Cách thể hiện ổ bi cầu đỡ chặn trên bản vẽ

admin

Leave a Comment