Image default
Tiêu chuẩn

GHI DUNG SAI KÍCH THƯỚC DÀI VÀ KÍCH THƯỚC GÓC

Chỉ dẫn kích thưỏc

Các sai lệch kích thước có cùng đơn vị đo kích thước cơ sở.

Nếu cần ghi cả hai sai lệch của cùng một kích thước thì các sai lệch phải có thập phân như nhau (xem hình 12.74) trừ trường hợp một trong hai sai ỉệch bằng không (xem hình 5).

Ký hiệu của ISO

Các thành phần của kích thước có dung sai được ghi theo thứ tự như sau:

a)   Kích thước cơ sở

b)   Ký hiệu dung sai

Nếu bên cạnh các ký hiệu (xem hình 12.74a) cần ghi thêm các trị số sai lệch (xem hình 12.74b) hay các kích thước giới hạn (xem hình 12.74c) thì phần ghi thêm được viết trong ngoặc đơn.

 m24
  1. Sai lệch cho phép

Các thành phần của kích thước có dung sai ghi theo thứ tự như sau (xem các hình 12.75 đến 12 77)

a)  Kích thước cơ sở

b)  Các trị số sai lệch

 m25

–    Nếu một trong hai sai lệch bằng không, thì ghi sai lệch bằng không được ghi số không (xem hình 12.76)

–    Nếu dung sai đối xứng với kích thước cơ sở, thì trị số sai lệch được ghi một lần, và thêm dấu ± ở trước (xem hình 12.77)

  1. Kích thuúc giới hạn

–    Các kích thước giới hạn được thể hiện bằng kích thước giới hạn trên và ghi kích thước giới hạn dưới (xem hình 12.78).

–   Nếu kích thước chỉ có giới hạn về một phía, thì ghi thêm chữ “min” hoặc “max” sau kích thước đó (xem hình 12.79).

–    Sai lệch trên hoặc kích thước giới hạn trên được ghi ở phía trên. Sai lệch dưới hoặc kích thước giới hạn dưới được ghi ở phía dưới, không phân biệt đó là ghi dung sai cho lố hay trục.

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của THEN VÁT

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của THEN BẰNG

phuong_bvkt

Phần nối bằng gang rèn có ren hình trụ dùng cho đường ống kích thước kết cấu chung

phuong_bvkt

Ký hiệu trang bị, máy móc và hệ thống đường ống

phuong_bvkt

Chỉ dẫn dung sai trên bản vẽ của các chi tiết lắp ghép

phuong_bvkt

KẾT CẤU ĐIỂN HÌNH VÀ THÔNG DỤNG CỦA BỘ PHẬN LẮP

phuong_bvkt

Leave a Comment