Image default
Tiêu chuẩn

Thông số tiêu chuẩn của Vít định vị, vòng kẹp và cốc định vị

dy1 dy2 dy3 dy4 dy5 dy6 dy7 dy8 dy9

Bài viết liên quan

Quan hệ và kích thước của các ký hiệu

phuong_bvkt

Làm tăng cứng bề mặt

phuong_bvkt

KÝ HIỆU DUNG SAI HÌNH HỌC

phuong_bvkt

CHỈ DẪN CÁC SAI LỆCH GIỚI HẠN

phuong_bvkt

Sơ đồ khối với thông tin cơ bản và bổ sung

phuong_bvkt

CÁC MỐI NỐI BẰNG HÀN trên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment