Image default
Tiêu chuẩn

Thông số tiêu chuẩn của Đai Ốc cánh

dk15 dk16

Bài viết liên quan

Truyền dẫn năng lượng và điều phối trên bản vẽ

phuong_bvkt

KÝ HIỆU DUNG SAI HÌNH HỌC

phuong_bvkt

Cách thể hiện ổ bi đỡ hướng tâm, lòng cầu một dãy

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN CÁC HÌNH CHIẾU, HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

CHỈ DẪN CÁC SAI LỆCH GIỚI HẠN

phuong_bvkt

Các thông tin độ cứng trên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment