Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CHỈ TIẾT VÒNG BÍT

Các phần tử của hình biểu diễn

Những phần tử của hình biểu diễn đơn giản chi tiết của vòng bít được cho ở bảng 9.7ế Bảng 9.7. Các phần tử của hình biểu diễn đơn giản và chỉ tiết của vòng bít

k1 k2 k3 k4 k5

 

Thí dụ

Các thí dụ trình bày bằng cách biểu diễn đơn giản của vòng bít được cho trong các hình từ 9.14 đến 9.18.

k6 k7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TổNG QUÁT VÒNG BÍT

phuong_bvkt

Khâu và các thành phẩn của khâu

phuong_bvkt

Kí hiệu của các cấu kiện chế tạo sẵn

phuong_bvkt

Kí hiệu mũi tên trên bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

Xử lý nhiệt cục bộ trên bản vẽ

phuong_bvkt

Giới thiệu về các nguyên công cơ bản chế tạo chi tiết máy

phuong_bvkt

Leave a Comment