Category: Tiêu chuẩn

Thể hiện cây cối trên bản vẽ

Vị trí trồng; Số lượng Có thể bao gồm các thông tin khác như chiều cao, phạm vi lan rộng, hình dáng, giá mua,v.v… (xem bảng 19.2). Có thể lập bản kê trên tờ giấy …

BẢN KÊ CỐT THÉP

Ghi các kích thước chỗ uốn Các kích thước chỗ uốn được ghi như hình 18.1 đến hình 18.5 Các kích thước được ghi kích thước ngoài, trừ bán kính tiêu chuẩn chỗ uốn là …